שדרות ביאליק 64 ת.ד 112 רמת השרון 4710002 טלפון: 03-5485739

בקשה לקבלת מידע בנוגע לפרויקט ניטרול, טיהור, הריסה ופינוי של מבנים, ציוד ותשתיות במתחם תעש השרון עבור נצר השרון בע"מ

**הודעה בדבר דחיית מועדים**

נצר השרון בע"מ (להלן: "נצר השרון" או "החברה"), מבקשת  לקבל מידע (RFI) בנוגע לפרויקט לביצוע טיהור, הריסה ופינוי של מבנים, ציוד ותשתיות במתחם תעש השרון, בהתאם להוראות המפורטות להלן (להלן: "הבקשה"):

 1. רקע כללי:
  • מתחם תעש השרון משתרע על פני שטח של כ-6,000 דונם וגובל בארבע רשויות מקומיות: רמת השרון, הרצליה, הוד השרון ומועצה מקומית רמת השבים (להלן: "המתחם"). המתחם כולל בתוכו מספר מפעלים המרכזים את פעילותה העיקרית של התעשיה הצבאית בייצור חומרי נפץ, הודפים, ייצור והרכבת תחמושת, מחקר ופיתוח, וכן מחלקות שירות נלוות לוגיסטיות ומנהליות.
  • נצר השרון, שהינה חברה ממשלתית האחראית, בין היתר, על ההריסה והפינוי של המתחם, נערכת לביצוע פרויקט הכולל נטרול סיכונים (חומרים מסוכנים ונפיצים), פירוק, טיהור הריסה ופינוי מלאים של כל המבנים (מעל 1000 מבנים), הציוד והתשתיות העיליות ותת קרקעיות במתחם, לרבות אסבסט (להלן: "הפרויקט").
  • בשלב ראשון תערוך נצר השרון פיילוטים של ניטרול, טיהור, הריסה ופינוי של מבנה אחד מכל אחת משלוש קבוצות המבנים כמפורט להלן (להלן: "הפיילוטים"):
   • מבנה בו היה שימוש בחומרים מסוכנים ("חומ"ס") מקבוצה 1 (נפיצים).
   • מבנה בו היה שימוש בחומ"ס מקבוצה 2-9.
   • מבנה בו לא היה שימוש בחומ"ס כלל ("אינרטי").
  • מטרתה של בקשה זו הינה לקבל מידע מגופים רלוונטיים, בעלי ניסיון בביצוע פרויקטים בעלי אופי דומה לפרויקט ו/או טכנולוגיה מתאימה לביצוע הפרויקט או חלק ממנו במבנים שהכילו חומ"ס מקבוצה 1 ו/או חומ"ס מקבוצה 2-9 (להלן: "המשיבים"), לצורך בחינת אפשרות לערוך הליך עתידי, ככל שנצר השרון תראה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לביצוע הפיילוטים.
 2. הבקשה
  • המידע הנדרש במסגרת הבקשה מפורט בנספח א' לבקשה, והוא כולל שלושה חלקים:
   • חלק א' – שאלות לגבי הרקע של המשיבים וניסיונם, וכן מתן פרטים ודוגמאות ביחס לפרויקטים בעלי אופי דומה לפרויקט שהמשיבים ביצעו בעבר.

יובהר, כי במענה לחלק א' המשיבים יהיו רשאים להציג ניסיון בביצוע הפרויקט או חלק ממנו כמפורט לעיל ולהלן אשר ביצעו בעצמם ו/או באמצעות חברה אחרת (לרבות חברה בינלאומית) עימה הייתה להם התקשרות לצורך ביצוע הפרויקט כאמור.

 • חלק ב' – שאלות מקצועיות לגבי ביצוע עבודות הניטרול, הטיהור והפינוי של המבנים, הציוד והתשתיות.
 • חלק ג' – פירוט בנוגע לחסמים אפשריים, לפי דעתם וניסיונם של המשיבים, בקשר לביצוע הפרויקט, לרבות הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים.
 • ככל שהמשיבים מעוניינים לעשות כן, הם רשאים להוסיף בנספח ב' לבקשה, פרטים, מסמכים וכל מידע אחר אשר לדעתם רלוונטי לעניין וחשוב שהחברה תהיה מודעת לו לצורך גיבוש עקרונות ביצוע הפיילוטים ו/או בחינת האפשרות לערוך הליך עתידי לביצוע הפיילוטים, ככל שהחברה תבחר לערוך הליך כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • פורמט המענה לבקשה יהיה בהתאם לנספח א'.
 • החברה מייחסת חשיבות לנושא, ומבקשת מהמשיבים למסור מידע מלא ועדכני, בהתאם לנדרש בהוראות הליך זה. המידע שיימסר על-ידי המשיבים עשוי לשמש כבסיס להליך עתידי לביצוע הפיילוטים, אם וככל שהחברה תחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך הליך כאמור.
 1. מסירת המענה
  • המענה לבקשה יוגש בקובץ WORD/PDF לכתובת הדואר האלקטרוני ba@netzer-hasharon.com עד יום ה', 6.2.2020 בשעה 15:00. בנושא הדוא"ל מתבקשים המשיבים לכתוב "מענה לבקשה לקבלת מידע (RFI) – לניטרול, טיהור, הריסה ופינוי של מבנים , ציוד ותשתיות במתחם תעש השרון".
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בכל עת את המועד האחרון להגשת המענה או להגשת שאלות הבהרה או פרסום המענה להן, וכן לשנות הוראות ותנאים הנוגעים לבקשה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • המענה יוגש בשפה העברית. ככל שהמשיבים מעוניינים לצרף למענה מטעמם מסמכים מקצועיים, אזי הם רשאים להגיש את המסמכים המקצועיים כאמור, ואותם בלבד, בשפה העברית או האנגלית, וככל שמדובר בשפה זרה שאינה אנגלית ניתן להגיש את המסמכים המקצועיים בצירוף תרגום לאנגלית.
  • ככל שברצונם של המשיבים לצרף למענה מטעמם מסמכים, שהמשיבים אינם מעוניינים בפרסומם ו/או פרסום תוכן הכלול בהם, מתבקשים המשיבים לשלוח את המסמכים האמורים בקובץ נפרד ולרשום באופן ברור ובולט בראש כל דף/עמוד יירשם "לא לפרסום".
  • המשיבים מתבקשים לא לכלול במענה מטעמם התייחסות כלשהי לתמחור, ולא לצרף למענה מטעמם מסמך כלשהו בקשר לתמחור. בנוסף, המשיבים מתבקשים לא להתייחס במענה מטעמם, באופן ישיר או עקיף, להצעה עתידית אפשרית של המשיבים, אם וככל שהחברה תערוך הליך עתידי לביצוע הפיילוטים.
  • הגשת המענה אינה כרוכה בתשלום כלשהו.
  • המשיבים רשאים להפנות שאלות הבהרה בקשר לבקשה והמענה עד ליום ג', 28.1.2020 בשעה 15:00 לכתובת הדוא"ל ba@netzer-hasharon.com. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס לשאלות ההבהרה ו/או לדרוש כי בטרם המשיבים יקבלו תשובה לשאלת ההבהרה יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח שיועבר אליהם על ידי החברה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות, ככל שיידרש, למשיבים שיענו לבקשה, כולם או חלקם, בבקשה להשלמת מידע והבהרות, להצגת מצגות והדגמות ו/או לבקר במשרדי המשיבים שייענו לבקשה.
  • החברה רשאית לקיים פגישות עם המשיבים, כולם או חלקם, ו/או לקיים מפגש אליו יוזמנו המשיבים שהגישו מענה לבקשה לקבלת מידע, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הפגישות ייערכו במשרדי החברה או בכל מקום אחר, בהתאם לקביעת החברה.
 2. תנאים כלליים
  • מובהר בזאת, כי הבקשה אינה חלק מהליכי מכרז, והיא לא מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות, אלא פנייה מוקדמת לקבלת מידע בלבד, ובעקבותיו תשקול החברה את המשך פעולותיה בהתאם לשיקוליה המקצועיים והעניינים, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • אין בהליך זה כדי ליצור התחייבות ו/או הבטחה כלשהן מצד החברה כלפי מי מהמשיבים ו/או אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות לפרסם מכרז או הליך אחר ו/או לשתף מי מהגורמים האמורים בהליך עתידי אם וכאשר החברה תחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך הליך כאמור.
  • מובהר כי המענה לבקשה לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז או בהליך אחר שייערך בעקבותיו, ככל שייערך, ולא יעניק יתרון במכרז או בהליך כאמור למי שנענה לבקשה רק בשל כך שנענה לבקשה, ולא יחייב את שיתופו במכרז או בהליך כאמור או להתקשר עמו בכל דרך אחרת.
  • החברה שומרת על זכותה להשתמש במידע אשר יתקבל בעקבות הפניה מהמשיבים, ללא תמורה, לרבות לצורך גיבוש ועדכון השירותים הנדרשים ולצורך בחינת אפשרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם מכרז ו/או הליך אחר בקשר לנושא הבקשה. למשיבים לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות נגד החברה ו/או מי מטעמה בגין זכויות יוצרים או כל זכות אחרת.
  • ככל שהחברה תערוך בעתיד מכרז ו/או הליך אחר בקשר לנושא הבקשה, החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או להוסיף שירותים, דרישות ותנאים. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי כל פרט מהפרטים המצוינים בבקשה נתון לשינוי על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ואין בו כדי לחייב את החברה בכל דרך שהיא.
  • במידה והחברה תחליט לערוך מכרז או הליך אחר בקשר לנושא הבקשה, המשיבים יידרשו להגיש את כל המסמכים שיידרשו במסגרת המכרז או ההליך כאמור ולעמוד בכל התנאים שייקבעו. המידע שהגישו משיבים (אם הגישו) במסגרת המענה לבקשה, לא ייחשב כמידע שהוגש במענה למכרז או הליך כאמור.
  • כל ההוצאות והעלויות, מכל סוג שהוא, אשר כרוכות בהכנת המענה לבקשה ובהגשתו, הינן באחריותם הבלעדית של המשיבים מוסרי המידע בלבד ועל חשבונם. יודגש, כי המשיבים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי או להחזר ו/או תשלום כלשהו מהחברה בגין הכנה ו/או הגשה של מענה לבקשה.
  • המשיבים יהיו מנועים מלהפנות נגד החברה או מי שאליו תעביר החברה את המידע שיתקבל, טענה או דרישה או תביעה כלשהי בדבר זכויות כלשהן הקשורות ו/או הנובעות מתשובתם לבקשה או מהחומר או המידע שיצורף למענה (לרבות בדבר שימוש בהם).
  • משיבים המגישים מידע במענה לבקשה, מתחייבים בכך שבמסגרת המידע שהגישו ו/או כל שימוש שיעשה בו כאמור לעיל, לא תיפגענה זכויות כלשהן, לרבות זכויות יוצרים או סוד מסחרי של צד שלישי, וכי אין כל מניעה, חוקית או אחרת, להגיש לחברה מידע כאמור. המשיבים לבדם יישאו באחריות המלאה לכל דרישה או תביעה שמקורה בטענה כי במסגרת שימוש במידע שהוגש הופרו זכויות צד שלישי כאמור, והם ישפו את החברה מיד עם הצגת דרישה בגין כל סכום שיידרש ו/או יתבע לשלם מחמת תביעה או דרישה כאמור לעיל, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד.
  • מסמכי הבקשה הינם רכושה של החברה והם מושאלים למשיבים לשם הכנת המענה לבקשה והגשתה בלבד. אין המשיבים רשאים להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו במסמכי פניה זו לכל מטרה אחרת.

   הודעה בדבר דחיית מועדים

בודק...