שדרות ביאליק 64 ת.ד 112 רמת השרון 4710002 טלפון: 03-5485739

בקשה לקבלת מידע – קבלן ראשי לפרויקט הריסת מבנים

נצר השרון בע"מ (להלן: "נצר השרון" או "החברה"), מבקשת  לקבל מידע (RFI) בנוגע לפרויקט לביצוע פירוק, הריסה ופינוי של מבנים, ציוד ותשתיות במתחם תעש השרון, בהתאם להוראות המפורטות להלן (להלן: "הבקשה"):

 1. רקע כללי:
  • מתחם תעש השרון משתרע על פני שטח של כ-6,000 דונם וגובל בארבע רשויות מקומיות: רמת השרון, הרצליה, הוד השרון ומועצה מקומית רמת השבים (להלן: "המתחם"). המתחם כולל בתוכו מספר מפעלים המרכזים את פעילותה העיקרית של התעשיה הצבאית בייצור חומרי נפץ, הודפים, ייצור והרכבת תחמושת, מחקר ופיתוח, וכן מחלקות שירות נלוות לוגיסטיות ומנהליות.
  • נצר השרון, שהינה חברה ממשלתית האחראית, בין היתר, על ההריסה והפינוי של המתחם, נערכת לביצוע פרויקט הכולל נטרול סיכונים (חומרים מסוכנים ונפיצים), פירוק, טיהור, הריסה ופינוי מלאים של כל המבנים (מעל 1000 מבנים), הציוד והתשתיות העיליות ותת קרקעיות במתחם, לרבות אסבסט (להלן: "הפרויקט").
  • בשלב ראשון תערוך נצר השרון פיילוטים של טיהור, פירוק, הריסה ופינוי של מבנה אחד מכל אחת משלוש קבוצות המבנים כמפורט להלן (להלן: "הפיילוטים"):
   • מבנה בו היה שימוש בחומרים מסוכנים ("חומ"ס") מקבוצה 1 (נפיצים).
   • מבנה בו היה שימוש בחומ"ס מקבוצה 2-9.
   • מבנה בו לא היה שימוש בחומ"ס כלל ("אינרטי").
  • מטרתה של בקשה זו הינה לקבל מידע מגופים רלוונטיים, בעלי ניסיון כ"קבלן ראשי" בביצוע פרויקטים שבהם בוצעה פעילות של טיהור, פירוק, הריסה ופינוי של ציוד, תשתיות ומבנים (להלן: "המשיבים"), לצורך בחינת אפשרות לערוך הליך עתידי, ככל שנצר השרון תראה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לביצוע הפיילוטים.
 2. הבקשה
  • המידע הנדרש במסגרת הבקשה מפורט בנספח א' לבקשה, והוא כולל שלושה חלקים:

חלק א' – שאלות לגבי הרקע של המשיבים וניסיונם וכן מתן פרטים ודוגמאות ביחס לפרויקטים בעלי אופי דומה לפרויקט שהמשיבים ביצעו בעבר:

 • עבודות של פירוק, הריסה ופינוי מבנים, ציוד ותשתיות.
 • כ"קבלן ראשי" בביצוע עבודות פירוק, הריסה ופינוי מבנים, ציוד ותשתיות.

חלק ב' – פירוט בנוגע לחסמים אפשריים, לפי דעתם וניסיונם של המשיבים, בקשר לביצוע הפרויקט, לרבות הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים.    

חלק ג' – התייחסות חופשית של המציע.

 • ככל שהמשיבים מעוניינים לעשות כן, הם רשאים להוסיף בנספח ב' לבקשה, פרטים, מסמכים וכל מידע אחר אשר לדעתם רלוונטי לעניין וחשוב שהחברה תהיה מודעת לו לצורך גיבוש עקרונות ביצוע הפיילוטים ו/או בחינת האפשרות לערוך הליך עתידי לביצוע הפיילוטים, ככל שהחברה תבחר לערוך הליך כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • פורמט המענה לבקשה יהיה בהתאם לנספח א'.
 • החברה מייחסת חשיבות לנושא, ומבקשת מהמשיבים למסור מידע מלא ועדכני, בהתאם לנדרש בהוראות הליך זה. המידע שיימסר על-ידי המשיבים עשוי לשמש כבסיס להליך עתידי לביצוע הפיילוטים, אם וככל שהחברה תחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך הליך כאמור.
בודק...