שדרות ביאליק 64 ת.ד 112 רמת השרון 4710002 טלפון: 03-5485739

מכרז פומבי מס' 1/2021 לאספקת ציוד משרדי, מוצרי מזון וכיבוד עבורנצר השרון בע"מ

דצמבר 2021

מכרז פומבי מס 1/2021 לאספקת ציוד משרדי, מוצרי מזון וכיבוד עבור נצר השרון בע"מ
חתימה בר"ת _______________ חותמת המציע _______________

הנדון: מכרז פומבי מס 1/2021 לאספקת ציוד משרדי, מוצרי מזון וכיבוד עבור נצר השרון
בע"מ
חברת נצר השרון בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לאספקת ציוד משרדי, מוצרי מזון וכיבוד
)להלן: "המכרז"(.
1
. למכרז זה שני ) 2( חלקים, שכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז, כדלקמן:
1.1
. חלק א': נוהל המכרז ותנאיו ;
נספח א': מפרט מוצרים
נספח ב': טופס הצעת מחיר
1.2
. חלק ב': הסכם למתן שירותים;
נספח א' 1 ו -א' 2 : תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
נספח ב': הצהרה בדבר שמירת סודיות
נספח ג': הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"
נספח ד': הצהרה בדבר פעילות בשטחים מוקרני סיכון
נספח ה': רשימת הגורמים מטעם נותן השירותים באמצעותם יינתנו השירותים

לקריאת המשך המכרז, יש להוריד את הקבוץ הבא:

בודק...