שדרות ביאליק 64 ת.ד 112 רמת השרון 4710002 טלפון: 03-5485739

מכרז פומבי מס' 2019/1 אספקת שירותי ליסינג תפעולי

***הודעה בדבר דחיית מועדים***

מענה לשאלות הבהרה 17/2/2020

מכרז ליסינג 18.2.2020 נוסח נקי

הנדון: הזמנה להציע הצעות )מכרז פומבי מס' 2019/1 )
לאספקת שירותי ליסינג תפעולי עבור נצר השרון בע"מ

  1. נצר השרון בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לאספקת שירותי ליסינג תפעולי (להלן: "המכרז").
  2. להזמנה זו שלושה (3) חלקים, שכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד הימנה, כדלקמן

חלק א': נוהל המכרז ותנאיו:

נספח א'1 :מסמך הגדרת השירותים.

נספח א'2 :רשימת מסמכים להגשה.

חלק ב': חוברת הצעה:

נספח ב'1 :טופס הגשת ההצעה.

נספח ב'2 :פרוט ניסיון המציע.

נספח ב'3 :תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.

נספח ב'4 :התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים.

נספח ב'4(א): נוסח אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976( להלן – "חוק עסקאות גופים ציבוריים") בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

. נספח ב'5 :הצהרת המציע אודות נתונים מהדו"חות הכספיים.

נספח ב'6 :הצעת המחיר.

נספח ב'7 :הצהרה על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים".

  1. ריכוז מועדים:
הפעילותהתאריך
מועד פרסום המכרז28/11/2019
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה09/12/2019 בשעה 15:00
מועד אחרון להגשת ההצעות12/12/2019 בשעה 15:00

נצר השרון בע"מ רשאית לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר שינוי של איזה מהמועדים האמורים יפורסם באתר .www.netzer-hasharon.co.il בכתובת השרון נצר

שאלות והבהרות בנוגע למרכז

בקישור הזה ניתן לצפות בתשובות לשאלות שהתקבלו

מסמכים נוספים:

נספח ב 6 מתוקן

מכרז 1-2019 – ליסינג – נוסח 26.1.2020

מכרז 1_2019 – ליסינג – נוסח הסכם 26.1.2020

מכרז 1_2019 – ליסינג – נוסח 26.1.2020 (מסומן)

מענה לשאלות הבהרה – מכרז ליסינג – 26.1.2020

מכרז 1_2019 – ליסינג – נוסח הסכם 26.1.2020 (מסומן)

ליסינג- מענה לשאלות ההבהרה 6.2.2020

בודק...