שדרות ביאליק 64 ת.ד 112 רמת השרון 4710002 טלפון: 03-5485739

תקנון אתר

 תקנון האתר של נצר השרון

כל שימוש באתר כפוף לתקנון זה ולהסכמה לכל תנאיו. יש לקרוא את תנאי התקנון בעיון, בטרם שימוש באתר. במידה ואינך מסכים לאיזה מתנאי התקנון, אנא הימנע משימוש באתר.

תנאים כללים

 1. אתר האינטרנט שכתובתו https://netzer-hasharon.co.il/, הינו בבעלותה של נצר השרון בע"מ, ח.פ: 520036369(להלן – "נצר השרון" ו-"האתר"),ומופעל ומנוהל על-ידה.
 2. האתר הנו בבעלותה של נצר השרון.
 3. התקנון הנו הסכם משפטי מחייב, בין נצר השרון לבין כל משתמש באתר (להלן "אתה" או "משתמש").
 4. כל צפייה, גלישה, הורדה, פנייה, השארת פרטים או כל שימוש או פעולה אחר באתר, כפופים לתקנון זה, ולהסכמה לתנאים וההוראות המפורטים בו, במלואם.
 5. אנא קרא את תנאי התקנון בעיון, בטרם כל שימוש באתר, ואם אינך מסכים לאיזה מתנאי התקנון, אנא הפסק מיד את הגלישה באתר והימנע מכל שימוש אחר באתר.
 6. בכל שימוש באתר, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 שנים לפחות, או שאחד מהוריך (או אפוטרופוס אחר), נתן את הסכמתו לכך שתעשה שימוש באתר וכן הסכים למדיניות הפרטיות ולתקנון האתר, על כל תנאיהם.
 7. בתקנון זה, המונח "שימוש" או "שימוש באתר", מוגדר כך: כל גלישה או צפייה באתר, ו/או באחד או יותר מדפי האינטרנט שכלולים באתר, או שמקושרים לאתר (לרבות בתכנים הכלולים בהם, כולם או חלקם), לרבות פניה והשארת פרטי קשר, מסירת מידע, וכן כל פעילות אחרת שניתן לבצע במסגרת האתר ו/או בקשר לאתר, באמצעות כל מחשב או מכשיר אחר (לרבות טלפון סלולארי).
 8. התקנון מופנה ומתייחס לנשים ולגברים כאחד, יחיד ורבים, ומנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד.
 9. כל שימוש באתר, מותנה בהסכמה למדיניות הפרטיות של האתר במלואה וכפוף לה. ניתן לעיין במדיניות הפרטיות של האתר באמצעות קישור זה: [נא להכניס קישור].
 10. התקנון המעודכן מפורסם באתר. נצר השרון תעדכן את הוראות התקנון מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין. לא תהיה לך (לרבות כל גורם מטעמך) זכות תביעה, דרישה או טענה כלפי נצר השרון בשל כך. אנא הקפידו לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר.
 11. תקנון זה עודכן לאחרונה בחודש אוגוסט 2022.

האתר

 1. מעת לעת, יתפרסמו באתר, מידע, תכנים ו/או מאמרים.
 2. כמו-כן, מעת לעת, יתפרסמו באתר, מסמכים הקשורים להליכי מכרזים. לתשומת לבכם, הגשת הצעות להליכי מכרזים תהיה בהתאם להנחיות הספציפיות שבכל מכרז ומכרז, כמפורט במסמכי המכרזים.

כללי התנהגות ושימוש באתר

 1.  הפעולות המפורטות להלן, הינן פעולות אסורות:
 • התחזות לאדם אחר ו/או מסירת פרטים שגויים או חסרים, במסגרת הפעילות באתר.
 • שימוש באתר עבור קבוצה ו/או אדם אחר.
 • איסוף מידע במישרין ו/או בעקיפין בקשר למשתמשים באתר.
 • פעולות שמטרתן פגיעה כלשהי במשתמשים אחרים באתר, לרבות פגיעה בפרטיותם.
 • העתקה ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או פרסום ו/או העברה (לרבות באמצעות צד שלישי) של כל תוכן המופיע ו/או מוצג באתר, במישרין או בעקיפין ו/או פגיעה בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל קניין רוחני אחר ו/או סוד מסחרי המוצג או כלול באתר (ולרבות כל מידע שמפורסם באתר).
 • פעולות שמטרתן פגיעה באתר ו/או בנצר השרון ו/או מי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו.
 • כל פעולה שמטרתה החדרת וירוסים ו/או תולעים ו/או כל קוד או תוכנת מחשב זדונית אחרת (לרבות תוכנות עוינות כדוגמת ואנדלים, ישומים מזיקים (Malicious Applications), סוסים טרויאניים, וכדומה) לאתר ו/או למחשבי נצר השרון, ו/או לכל שרת, מחשב, תוכנה או חומרה אחרת.
 • כל פעולה שמטרתה הפעלת או מתן אפשרות להפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, יצירת ו/או שימוש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים שמקורם באתר או שהוצגו בו.
 • הצגת האתר ו/או תכנים מתוך האתר בתוך "מסגרת" (Frame), סמויה או גלויה.
 • יצירת קישור לאתר (לרבות כל עמוד ו/או רכיב באתר), מאתרים המכילים תכנים המנוגדים לחוק ו/או אתרים פוגעניים ו/או אתרים המכילים תוכן פורנוגראפי.
 • הפרת תקנון זה (לרבות מדיניות הפרטיות) וכן הפרתו של כל חוק, תקנה או הוראה בעלת תוקף חוקי מחייב כלשהו.
 • נצר השרון רשאית שלא להכיר, בכל פעולה, זכות או הטבה, של כל משתמש, אשר פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או הוראות כל דין, או שנהג בחוסר תום לב.
 • אתה מתחייב לשפות את נצר השרון, עובדיה, וכל גורם הקשור בה או פועל מטעמה, בגין כל פגיעה, הפסד, נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות שכר-טרחת עורך-דין והוצאות משפט), כתוצאה מהפרתך את תנאי תקנון זה, ו/או את הוראות כל דין.
 • נצר השרון תשתף פעולה באופן מלא עם הגופים המוסמכים לכך, לרבות רשויות אכיפת החוק, או עם כל צו של בית משפט, אשר יבקש או יורה לנצר השרון לגלות את זהותו של משתמש שהפר את הוראותיו של תקנון זה ו/או כל חוק, תקנה או הוראה בעלת תוקף חוקי מחייב כלשהו, ו/או הפר או שפעל בניסיון להפר או לפגוע, בזכויותיו של צד שלישי כלשהו.

דיוור ישיר ודברי פרסומת

 1. הנך מסכים ומאשר כי נצר השרון (לרבות כל גורם מטעמה ו/או שקשור אליה במישרין ו/או בעקיפין), תהא רשאית להשתמש בנתונים שמסרת, ובמידע שנאסף לגביך במהלך השימוש באתר, לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או פניה אליך בהצעות מסחריות שונות ו/או דיוור ישיר והכל באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, הודעות טלפוניות, משלוח דואר רגיל, וכל דרך אחרת.
 2. ניתן לבטל הסכמה זו בכל עת, בפניה לפי פרטי ההתקשרות המפורטים בתחתית תקנון זה. לפירוט נוסף, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות [תום גביש – נא להכניס לינק למדיניות הפרטיות].

קניין רוחני

 • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני שקשורות או כלולות באתר ו/או באיזה מהדפים באתר (ולרבות בין היתר, כל קוד מחשב, נתון, מידע, תכנים, סודות מסחריים, קבצים גראפיים, עיצובי האתר, יישום, טקסט, תוכנה, חומרה, המצאות, שיפורים וכל חומר אחר הכלול ו/או קשור לאתר, שמות האתר, שמות המתחם (Domain) של האתר, וכל סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) באתר ו/או שקשורים באתר) הינם קניינה ובבעלותה הבלעדית והמלאה של נצר השרון או של צד שלישי שהעניק לנצר השרון רישיון לעשות בהם שימוש, ואין לעשות בהם שימוש כלשהו, ללא הסכמתה של נצר השרון, בכתב ומראש.
 • אין להעתיק, להציג בפומבי, לפרסם, למכור, להפיץ, להעביר, או לבצע פעולה אחרת כלשהי, בקשר לאיזה מהחומרים האמורים ו/או כל עניין אחר הקשור באופן כלשהו לאתר, בטרם קבלת הסכמתה המפורשת של נצר השרון בכתב, מראש.

אבטחת מידע

 • נצר השרון מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, ובאמצעותם פוחתים הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגרי המידע ולמחשביה של נצר השרון, אולם אין בהם בטחון מוחלט. נצר השרון אינה מתחייבת לכך, שמערכות הגנת ואבטחת המידע חסינות בפני כל ניסיון חדירה ו/או פריצה על ידי צד שלישי, ואף אינה מתחייבת לכך, שהאתר ומערכותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע, לרבות למידע שהוזן על-ידך באתר. נצר השרון לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או גישה בלתי מורשית ו/או כל גניבת מידע או ניסיון לגניבת מידע ממאגריה ו/או מהאתר.
 • כמו כן, נצר השרון לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לך או למי מטעמך, אם מידע כלשהו יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 • לתשומת לבך, כל שימוש באתר ו/או באתרים קשורים בו, עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. הכניסה לאתר, השימוש באתר והכניסה לאתרים נוספים באמצעות קישורים ו/או הפניות מתוך האתר הנם באחריות המשתמשים בלבד. מומלץ להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאתר.

הגבלת אחריות

 • נצר השרון אינה מתחייבת לפעילות רציפה של האתר. ייתכן ומוסכם, שפעילות האתר תשובש או תופסק, בכל עת, מטעמים שונים.
 • כמו כן, נצר השרון רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתר ו/או שינוי עיצוב לאתר ו/או כל פעולה אחרת שייתכן ותמנע את הגישה לאתר.
 • אתה מצהיר ומסכים לכך, שייתכן ובמהלך השימוש באתר ייגרם לך נזק ו/או הפסד כתוצאה מסיכונים מערכתיים, הפרעות, תקלות, שיבושים, עיכובים, ירידה באיכות ו/או ירידה בטיב, פגיעה במהירות השירות ו/או באופן השירות, אובדן תקשורת, אובדן מידע, פגיעה ברצף הפעילות באתר, גניבת מידע מהאתר, חשיפת מידע הנמצא באתר על ידי צדדים שלישיים שאינם נצר השרון או מי מטעמה – ולרבות על-ידי צדדים שלישיים ו/או בכל דרך אחרת. נצר השרון לא תפצה ו/או תשפה אותך בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או תשלום שיגרם, כתוצאה מסיכונים אלו.
 • המידע, התכנים והמאמרים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה בכל תחום. המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ("AS IS"), ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נצר השרון בגין המידע והשירותים המופיעים ומוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. אין נצר השרון אחראית לבעיות, לאובדן או לנזק העלולים להיגרם בעקבות השימוש באתר או הסתמכות על המידע המפורסם בו. השימוש וההסתמכות על מידע באתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 • ייתכן שייכללו בשירותים קישורים ('לינקים') לעמודים, תכנים ו/או שירותים של צדדים שלישיים, לרבות ברשת האינטרנט. תכנים ושירותים אלו אינם בהכרח קשורים לנצר השרון, ונצר השרון אינה שולטת בהם או מפקחת עליהם. העובדה שהשירותים מקשרים לתכנים ושירותים אלה אינה מעידה על הסכמת נצר השרון לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים ונותן שירותים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם, ונצר השרון אינה נושאת באחריות בקשר לתכנים ושירותים אלו, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם בגינם, או מהסתמכות עליהם או שנצר השרון תמשיך לאפשר הצגתם.
 • ידוע לך כי ייתכן שנפלו טעויות באתר, ובכל עניין המפורסם באתר או בקשר לאתר, וכי נצר השרון שומרת על זכותה לתקן טעויות אלו, ולא תהיה לך כל תביעה או טענה כנגד נצר השרון בעניין זה.

שונות

 • הדין החל על האתר ועל כל עניין הקשור בו (לרבות תנאי תקנון זה, פרשנותם ואכיפתם), ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, הינו הדין הישראלי בלבד (ולא כל דין אחר).
 • סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת, הליך, או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו, בישראל (ולא לכל ערכאה אחרת).
 • אתה מתחייב לשפות את נצר השרון, עובדיה, וכל גורם הקשור בה או פועל מטעמה, בגין כל פגיעה, הפסד, נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות שכר-טרחת עורך-דין והוצאות משפט), כתוצאה מהפרתך את תנאי התקנון, וכן בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי צד שלישי, כתוצאה מהפרתך את תנאי התקנון.
 • נצר השרון תהא רשאית להמחות את זכויותיה בכל עניין הקשור לאתר, לכל גורם שיקבל על עצמו את תנאיו של תקנון זה.

יצירת קשר

 • אתה מאשר ומסכים לקבל כל פנייה ו/או הודעה בעל-פה ו/או בכתב, מנצר השרון ו/או מגורמים הקשורים לאתר, ולרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין,  לתיבת הדואר האלקטרוני שכתובתה הוזנה על-ידך במסגרת הפעילות באתר, או באמצעות יתר פרטי הקשר שיוזנו לאתר.
 • בכל שאלה בקשר לתקנון זה, או בכל נושא אחר הקשור לאתר, ניתן ליצור קשר עמנו, במייל: Orilia.peretz@netzer-hasharon.com, בכתובת: שדרות ביאליק 64, ת.ד. 112, רמת השרון 471002, או בטלפון: 03-5485739.
בודק...