שדרות ביאליק 64 ת.ד 112 רמת השרון 4710002 טלפון: 03-5485739

קול קורא להצעת פתרונות לטיפול בקרקעות מזוהמות בחנ"מ עבור נצר השרון בע"מ

נצר השרון בע"מ ("נצר השרון"), מתכבדת לפרסם קול קורא לאיתור טכנולוגיות לטיפול בקרקעות מזוהמות בחומרי נפץ מרסקים ("חנ"מ", "זיהומי חנ"מ" ו"קרקעות מזוהמות בחנ"מ", בהתאמה), ולהזמין חברות, יזמים, סטארט-אפים, מכוני מחקר, מוסדות השכלה גבוהה וכל גורם רלוונטי אחר ("המועמדים") לפנות אליה ולהגיש מענה בהתאם לכללים ולהוראות המפורטים בקול קורא זה.

נצר השרון שומרת על זכותה להתקשר בהסכם עם מי מהמועמדים, אשר הציג טכנולוגיה שגרמה לירידה בריכוז החנ"מ בהתאם לערכי מטרה שיוגדרו על-ידי נצר השרון, לצורך ביצוע עבודות לטיפול בקרקעות מזוהמות בחנ"מ באתר/ים שונים ברחבי הארץ של נצר השרון.

 1. רקע כללי
  • נצר השרון היא חברה ממשלתית-ביטחונית, אשר אמונה על הטיפול בקרקעות מזוהמות במתחמים שונים. מתחמים אלה מאופיינים בין השאר בזיהומי חנ"מ, בעיקר מסוג HMX, RDX, TNT ונגזרותיהם. בשנים הקרובות יידרש טיפול נרחב בקרקעות המזוהמות במתחמים השונים, בין היתר, לאור התקדמות תכנית פינוי אחד המתמחים והפיכתו המתוכננת למתחם מגורים אזרחי.
  • לאור שיקולים סביבתיים וכלכליים וצרכיה של נצר השרון, הדרך המועדפת על נצר השרון לטיפול היא "טיפול באתר" (On Site). על רקע זה, ומכיוון שאין כיום בארץ אתרי קצה או "טכנולוגיות מדף" לטיפול בזיהומי חנ"מ, נצר השרון מפרסמת קול קורא זה לקבלת מענים, שבהם יוצגו לה טכנולוגיה או טכנולוגיות לטיפול בקרקעות מזוהמות בחנ"מ ולהפחתת מזהמי חנ"מ באתריה.
  • קול קורא זה מפורסם לאור "נוהל הליך טיפול במתקן חלוץ (פיילוט) לטכניקת סביבה חדשנית הטעון רישוי סביבתי" מיום 31 בינואר, 2018, לפיו לצורך טיפול במפגע סביבתי ואישור הטכניקה הסביבתית לשימוש בהיקף תעשייתי נדרש לבצע פיילוט בליווי המשרד להגנת הסביבה, ולקבל את אישורו ("הפיילוט"). מחוז דרום של המשרד להגנת הסביבה ילווה את הליך הפיילוט של נצר השרון.
  • מטרת הפיילוט היא לבחון את הטכנולוגיות וסוגי הטיפול השונים בקרקעות מזוהמות חנ"מ, לרבות משך זמן כל טיפול, יעילות הטיפול, תנאים נדרשים, עלויות כספיות והגורמים השונים העשויים להשפיע על היערכותה של נצר השרון לשיקום קרקעות מזוהמות בחנ"מ, אשר מצויות תחת טיפולה.
  • מספר המשתתפים בפיילוט אינו מוגבל, אולם לשלב הפיילוט יוזמנו רק מועמדים שיעברו את השלב המקדים כאמור בסעיף 2.1 להלן, בהתאם להחלטתה של נצר השרוןועל-פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • הפיילוט יבוצע באתר מסוים של נצר השרון (On Site), המצוי בדרום הארץ, שבו יתאפשר למועמדים הרלוונטיים להדגים את יישום הטכנולוגיות המוצעות על-ידיהם. באמצעות הפיילוט יתאפשר לנצר השרון לבחון את היכולת והיתכנות הטיפול בקרקעות מזוהמות בחנ"מ באמצעות טכנולוגיות כאמורמידע כללי ביחס לאנליזת הקרקע ואפיון הקרקע המצויה באתר, מצורף כנספח א'.
  • המועמדים רשאים להשתמש בטכנולוגיות מדף ו/או בטכנולוגיות שהן פרי פיתוח שלהם ו/או פרי פיתוחו של גורם מקומי/בינלאומי שהם התקשרו עמו, אשר נעשה בהן שימוש בפרויקטים שונים ברחבי העולם ו/או בישראל, בכפוף לכך שבידיהם מלוא הזכויות הנדרשות לצורך שימוש בהן ו/או הדגמת יישומן, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, רישיונות, הרשאות, הסמכות, אישורים, היתרים או כל זכות אחרת, לפי העניין).
  • מבין הפניות שתתקבלנה, ובהתאם לתוצאות הליך הפיילוט, תבחן נצר השרון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אפשרות להתקשר עם מי מהמועמדים (אחד או יותר) בהסכם לטיפול בקרקעות מזוהמות בחנ"מ במתחם/מתחמים, אשר נצר השרון אמונה על טיפול בו/בהם, וזאת באמצעות הטכנולוגיה אשר הוצגה במסגרת הליך זה.
  • מובהר, כי נצר השרון לא מתחייבת להתקשר בהסכם כאמור עם מי מהמועמדים ו/או כל גורם אחר מטעמם, וכי אין בפרסום קול קורא זה כדי לחייב את נצר השרון להתקשר בהסכם עם מי מהמועמדים.
 2. מתווה ההליך

הליך זה מורכב מהשלבים העיקריים הבאים:

 • השלב המקדים
 • במסגרת שלב זה, המועמד יגיש מענה להליך, בהתאם להוראות המפורטות בסעיף ‎4 להלן, אשר יכלול את כל המידע ביחס לטכנולוגיות הטיפול בקרקע המוצעת על-ידו (כמפורט בנספח ב' לקול הקורא), וכן מסמכים טכניים המעידים על ישימות השיטה הטכנולוגית המוצעת על-ידו, יעילותה, צורת פעולתה וכל מידע נוסף שיכול להעיד על היכולת ליישמה בהצלחה ("הפירוט הטכני").
 • ניסוי מקדים: בכפוף לקבלת אישור מנהל מקדים מהמשרד להגנת הסביבה, נצר השרון תאפשר למועמדים שיודיעו מראש, בהתאם להוראות סעיף ‎2 להלן, כי הם מעוניינים בכך, לקבל דגימת קרקע מזוהמת קטנה מהאתר (עד 200 גר'), כדי שיתאפשר להם לבחון את ישימות השיטה באתרו של המועמד, וזאת בכפוף לחתימתו על כתב התחייבות ביחס לשימוש בדגימת הקרקע, ככל וזו תידרש, בנוסח שיועבר אליו על ידי נצר השרון ("הניסוי המקדים"). בסיום הניסוי המקדים, וכחלק מהגשת המענה להליך, המועמד שבחר לערוך ניסוי מקדים יגיש את תוצאות הניסוי המקדים במסגרת המענה מטעמו לקול קורא זה.

על אף האמור לעיל, השתתפות בניסוי המקדים כפופה להגשת טופס בקשה לקבלת דגימת קרקע לצורך השתתפות בניסוי המקדים (נספח ד' לקול הקורא), כשהוא מלא וחתום כנדרש על-ידי המועמד, ולקבלת אישור בכתב מנצר השרון להשתתפות בניסוי המקדים. למניעת ספק יובהר, כי נצר השרון רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לאשר לגורם שפנה אליה להשתתף בניסוי המקדים, ולמועמד אשר לא קיבל את אישורה של נצר השרון כאמור, לא תהיינה לו תביעות ו/או דרישות ו/או טענות נגד נצר השרון בעניין זה.

מובהר, כי ניסוי מקדים אינו מהווה תנאי מקדים לצורך זימון לשלב הפיילוט, ומועמד שאינו מעוניין בכך לא חייב לבצע ניסוי מקדים כאמור.

מועמד שיודיע על רצונו לערוך את הניסוי המקדים, יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי על כל ההיבטים הנוגעים לביצוע הניסוי המקדים על-ידו, לרבות מבחינת היבטי בטיחות וההיבטים הסביבתיים, ולנצר השרון אין ולא תהיה אחריות כלשהי לשימוש שיעשה המועמד בדגימת הקרקע.

מובהר בהקשר זה, כי רק חברות שהתאגדו במדינת ישראל או מוסדות אקדמיים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה, יהיו רשאים להגיש בקשה לקבלת דגימת קרקע לצורך השתתפות בניסוי המקדים.

 • המענה שיוגש על-ידי המועמד, לרבות הפירוט הטכני ותוצאות הניסוי המקדים (ככל שבוצע), ייבחן על ידי ועדה מקצועית בנצר השרון, אשר תבחן האם בהתאם למידע שנמסר על-ידי המועמד ניתן ללמוד על היתכנות ממשית להפחתת רמת זיהומי החנ"מ באמצעות הטכנולוגיה המוצעת על-ידי המועמד.
 • נצר השרון תחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ולרבות לפי שיקולים מקצועיים ואמות המידה כמפורט בסעיף ‎3 להלן, מי מהמועמדים (אחד או יותר) יעבור לשלב הפיילוט, לאחר שתבחן, בין היתר, האם המועמד הוכיח קיומה של היתכנות ממשית כאמור. למועמד אשר נצר השרון לא אישרה את מעברו לשלב הפיילוט, לא תהיינה תביעות ו/או דרישות ו/או טענות נגד נצר השרון בעניין זה.
 • שלב הפיילוט
 • מועמד שזומן לשלב הפיילוט ימסור לנצר השרון, בתוך 21 יום מיום קבלת ההודעה על מעבר לשלב הפיילוט, תכנית מפורטת בכתב, שעל-פיה מתכנן המועמד לבצע את הפיילוט, לרבות פרטים לגבי שלבי הביצוע; התשתיות הדרושות לו, לרבות כמות הקרקע הנדרשת לו לצורך ביצוע הפיילוט, התאמות מיוחדות שיש לבצע בשטח, ואמצעי הבטיחות שבהם מתכוון המועמד לנקוט; הציוד שבו המועמד ישתמש לביצוע הפיילוט; השפעות אפשריות על הסביבה ודרכי מניעתן; כוח האדם שיבצע את הפיילוט מטעם המועמד (כגון פרטים אישיים, הסמכות, תפקיד בפיילוט, ניסיון מקצועי וכיו"ב); ותרשים גאנט, שבו יפורט לוח הזמנים המתוכנן על-ידי המועמד לצורך ביצוע הפיילוט ("תכנית הפיילוט").

מובהר, כי המועמד יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי על כל היבטי הבטיחות וההיבטים הסביבתיים הנוגעים לביצוע הפיילוט. בהתאם, המועמד ישפה ו/או יפצה את נצר השרון בגין כל נזק שייגרם לה, לסביבה או לגורמים שלישיים בגין ביצוע הפיילוט, והוא יידרש להציג ביטוחים מתאימים לכיסוי נזקים כאמור.

 • נצר השרון תבחן את תכנית הפיילוט, והיא רשאית לדחות אותה ולא לאפשר למועמד לבצע את הפיילוט; לאשרה בכפוף לכך שהמועמד יבצע בה תיקונים והתאמות, בהתאם להנחיותיה והערותיה של נצר השרון ו/או מי מטעמה; לאשרה כפי שהוגשה. מועמד שנצר השרון לא אישרה, מכל סיבה שהיא, את תכנית הפיילוט שהוגשה על-ידו לא ימשיך לשלב ביצוע הפיילוט, והשתתפותו בהליך תופסק לאלתר.
 • תנאי מקדים לביצוע הפיילוט בפועל הוא קבלת כל ההרשאות ו/או ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים על-פי דין (ככל שנדרשים), ביצוע הביטוחים הנדרשים ואישור תנאי הכניסה לאתר שיימסרו לו על-ידי נצר השרון.
 • מועמד שנצר השרון אישרה את תכנית הפיילוט, שהוגשה על-ידו וקיים את התנאים המוקדמים כאמור בס"ק (ג) לעיל, יקבל מנצר השרון הרשאה להיכנס לאתר של נצר השרון, שבו יוקצה לו שטח לטובת ביצוע הניסוי בטכנולוגיה ולבדיקת יעילותה, ותועמד לרשותו ערימת קרקע מזוהמת בחנ"מ, לגביה יימסרו למועמד תוצאות אנליזת חנ"מ כנקודת מוצא לניסוי. המועמד יהיה מחויב לבצע את הפיילוט לפי תכנית הפיילוט שהוגשה על-ידו ואושרה על-ידי נצר השרון, אלא אם הוא קיבל, מראש ובכתב, אישור מנצר השרון לשנותה.

על אף האמור בס"ק (ד) לעיל, נצר השרון תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לא לתת הרשאה למועמד כאמור להיכנס לאתר של נצר השרון, ולא תהיינה למועמד תביעות ו/או דרישות ו/או טענות נגד נצר השרון בעניין זה.

 • נצר השרון תדאג להפרדה מוחלטת בין המשתתפים השונים בפיילוט, בין היתר, לצורך שמירה על סודיות הטכנולוגיה. חברת פיקוח ובקרה ייעודית מטעם נצר השרון תבצע ליווי ופיקוח סביבתי על הליך הפיילוט.
 • במהלך הפיילוט נצר השרון תבחן האם המועמד הציג ירידה בריכוז החנ"מ בהתאם לערכי המטרה שיוגדרו לכל מועמד עם העברתו לשלב הפיילוט. האנליזות יבוצעו על-ידי נצר השרון. מידע מפורט בנוגע לערכי המטרה ימסרו למועמדים הרלוונטיים בתום השלב המקדים כאמור בסעיף 2.1 לעיל.
 • משך שלב הפיילוט יקבע על ידי נצר השרון לפי שיקול דעתה, בהתאם לזמן הפעולה הנדרש להפעלה יעילה של הטכנולוגיות המוצעות. נצר השרון תהא רשאית לקצוב ו/או להאריך זמן למועמד לצורך השלמת הפיילוט ו/או להורות על סיום הפיילוט על-ידי המועמד (גם אם בתכנית הפיילוט ציין המועמד פרק זמן ארוך יותר), לפי העניין, וזאת לאחר שמיעת הסברי המועמד, והכול על-פי שיקול דעתה הבלעדי,
 • יובהר כי קבלת סיווג ביטחוני מתאים למועמד (לרבות הגורמים הרלוונטיים מטעמו) הינה תנאי מקדים לביצוע הפיילוט באתר.
 1. אמות מידה לבחינת המענים

הטכנולוגיה והשיטה המוצעת על-ידי המועמד במענה מטעמו להליך זה, תיבחן על ידי ועדה מקצועית של נצר השרון, בין היתר לפי הפרמטרים הבאים:

 • התאמת הטכנולוגיה המוצעת על ידי המועמד לטיפול בקרקע עם זיהומי חנ"מ.
 • התרשמות הצוות המקצועי מהטכנולוגיה המוצעת ומהמועמד ומידת התאמתו לביצוע הפיילוט.
 • אופן יישומה של הטכנולוגיה המוצעת בפרויקטים שונים שבוצעו בישראל או בחו"ל (ככל שקיימים).
 • הרקע של המועמד ויכולותיו המקצועיות.

בסיום תהליך הבדיקה תחליט הוועדה המקצועית אילו טכנולוגיות יעברו לשלב הפיילוט, בהתאם לשיקול דעתה ולהתרשמותה ממאפייניה של הטכנולוגיה המוצעת, לרבות בהתאם לפרמטרים כאמור לעיל.

 1. הגשת המענה
  • תכולת המענה – על המענה המוגש על-ידי המועמד במסגרת הליך זה, לכלול את כל המפורט להלן:
   • המידע הנדרש המפורט בנספח ב' לקול הקורא, אשר כולל שלושה חלקים:

חלק א' – שאלות טכניות לגבי הטכנולוגיה המוצעת על-ידי המועמד, לרבות פירוט אמצעי הבטיחות הנדרשים לדעתו של המועמד.

חלק ב' – שאלות לגבי הרקע של המועמד, ניסיונו ופרטי הטכנולוגיה המוצעת על-ידו, וכן מתן פרטים, אסמכתאות ודוגמאות ביחס לפרויקטים בעלי אופי דומה שהמועמד ביצע בעבר ו/או פרויקטים דומים בהם נעשה שימוש בטכנולוגיה זו (לאו דווקא על ידי המועמד), ככל שקיימים.

במסגרת חלק ב' זה, מועמד, אשר הטכנולוגיה המוצעת על-ידו הינה טכנולוגיה שהיא פרי פיתוחו של גורם מקומי/בינלאומי שהמועמד התקשר עמו, כאמור בסעיף ‎1.7 לעיל, המועמד יצרף את ההסכם שנחתם כאמור בינו לבין הגורם המקומי/בינלאומי.

חלק ג' – פירוט בנוגע לחסמים אפשריים, לפי דעתו וניסיונו של המועמד, בקשר ליישום הטכנולוגיה המוצעת על-ידו ו/או כלל עבודות הטיפול בקרקעות המזוהמות, לרבות הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים.

 • מסמכים טכניים המעידים על ישימות השיטה הטכנולוגית, יעילותה, צורת פעולתה וכל מידע נוסף שיכול להעיד על היכולת ליישמה בהצלחה.
 • תוצאות הניסוי המוקדם (ככל שהמועמד בחר לערוך ניסוי מוקדם כאמור לעיל), ותיאור מסקנותיו ורשמיו של המועמד מן הניסוי המוקדם.
 • ככל שהמועמד מעוניין לעשות כן, הוא רשאי להוסיף בנספח ג' לקול קורא זה פרטים, מסמכים, וכל מידע אחר אשר לדעתו רלוונטי לעניין, ואשר לדעתו חשוב כי נצר השרון תהיה מודעת אליו לצורך גיבוש עקרונות ביצוע הפיילוט.
 • ככל שהמועמד מעוניין להשתתף בניסוי המקדים, הוא נדרש להגיש בקשה להשתתף בניסוי המקדים, כמפורט בסעיף ‎2 להלן ובהתאם להוראותיו, וזאת באמצעות נספח ד' לקול קורא זה (טופס בקשה לקבלת דגימת קרקע לצורך השתתפות בניסוי המקדים), והכול עד למועד האחרון הנקוב בסעיף האמור.
 • המועד האחרון להגשת בקשה להשתתף בניסוי המקדים

מועמד אשר יהיה מעוניין לבצע את הניסוי המקדים, כהגדרתו בסעיף 2.1(ב) לעיל, יפנה באמצעות דוא"ל, עד ליום 30.5.2021 בשעה: 15:00, לכתובת הדוא"ל ronit.ba@netzer-hasharon.com ("כתובת הדוא"ל") ויגיש טופס בקשה לקבלת דגימת קרקע לצורך השתתפות בניסוי המקדים, המצורף כנספח ד' לקול קורא זה, כשהוא מלא וחתום על-ידו כנדרש, לצורך קבלת אישור נצר השרון להשתתפות בניסוי המקדים. נצר השרון תבחן את הבקשה האמורה, מועמד שיימצא כמתאים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, יקבל מנצר השרון דגימת קרקע, בכפוף לחתימתו על כתב התחייבות ביחס לשימוש בדגימת הקרקע, ככל וזו תידרש בנוסח שיועבר אליו על ידי נצר השרון.

 • המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

המועמדים רשאים להפנות שאלות הבהרה בקשר למענה ו/או בקשר לתוצאות הניסוי עד ליום 18.6.2021 בשעה 15:00 לכתובת הדוא"ל. נצר השרון תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס לשאלות ההבהרה ו/או לדרוש כי בטרם המועמד יקבל תשובה לשאלת ההבהרה, יחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח שיועבר אליו על ידי נצר השרון.

 • המועד האחרון להגשת המענה

המענה לפניה זו יוגש בקובץ WORD , עד תאריך 29.7.2021 בשעה 15:00 לכתובת הדוא"ל.  בנושא הדוא"ל מתבקש המועמד לרשום "מענה לקול קורא להגשת הצעות לפתרונות לטיפול בקרקעות מזוהמות חנ"מ".

 • הוראות כלליות לגבי הגשת המענה
  • נצר השרון שומרת לעצמה את הזכות לדחות, בכל עת, את המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ו/או פרסום המענה להן ו/או המועד האחרון להגשת בקשה להשתתפות בניסוי המקדים ו/או להעברת דגימת הקרקע ו/או להגשת המענה, וכן לשנות הוראות ותנאים הנוגעים לקול קורא זה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • המענה יוגש בשפה העברית. מסמכים מקצועיים, ככל שיוגשו במסגרת המענה, ניתן להגישם, ואותם בלבד, בשפה האנגלית, וככל שמדובר בשפה זרה שאינה אנגלית, נדרש להגיש את המסמכים המקצועיים בצירוף תרגום לאנגלית או לעברית.
  • ככל שברצונו של המועמד לצרף למענה מטעמו מסמכים, שהמועמד משיב אינו מעוניין בפרסומם ו/או פרסום תוכן הכלול בהם, מתבקש המועמד לשלוח את המסמכים האמורים בקובץ נפרד ולרשום באופן ברור ובולט בראש כל דף/עמוד יירשם "חסוי".
  • הגשת המענה אינה כרוכה בתשלום כלשהו.
  • נצר השרון שומרת לעצמה את הזכות לפנות, ככל שיידרש, למועמדים שיגישו מענה לפניה זו, לרבות בקשה להשתתפות בניסוי המקדים, כולם או חלקם, בבקשה להשלמת מידע והבהרות, להצגת מצגות והדגמות ו/או לבקר במשרדי המועמדים שייענו לפנייה זו.
  • נצר השרון רשאית לקיים פגישות עם המועמדים, כולם או חלקם ו/או לקיים מפגש כללי אליו יוזמנו המועמדים שהגישו מענה לבקשה זו לקבלת מידע, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הפגישות ייערכו במשרדיה של נצר השרון או בכל מקום אחר, בהתאם לקביעתה.
 1. תנאים כלליים
  • מובהר, כי קול קורא זה אינו מהווה חלק מהליכי מכרז, והוא אינו בגדר מכרז או הזמנה להציע הצעות, אלא קול קורא לקבלת מידע.
  • אין בקול קורא זה כדי ליצור מצג ו/או התחייבות ו/או הבטחה כלשהם מצד נצר השרון כלפי מי מהמועמדים ו/או אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות לפרסם מכרז או הליך אחר ו/או לשתף מי מהגורמים האמורים בהליך עתידי אם וכאשר נצר השרון תחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך הליך כאמור.
  • הגשת מענה ל"קול הקורא" לא תקנה יתרון לגורם כלשהו ו/או למי מטעמו בהליכים אחרים של נצר השרון, אם וככל שיפורסמו.
  • אין במסמך זה בכדי לחייב את נצר השרון להתקשר עם מי מהמועמדים שנענה לקול הקורא בהסכם לטיפול בקרקעות מזוהמות בחנ"מ במתחם (אחד או יותר), אשר נצר השרון אמונה על טיפול בו.
  • נצר השרון תגבש את התנאים הכללים לעריכת הפיילוט בהתאם למידע שיתקבל מהמועמדים לקול קורא זה.
  • המועמדים לא יהיו זכאים לקבל מנצר השרון תמורה כלשהי עבור ביצוע "השלב המקדים", כאמור בסעיף 2.1 לעיל, ו/או עבור ביצוע "שלב הפיילוט", כאמור בסעיף 2.2 לעיל, והמועמד יבצע את כל העבודות הכרוכות בשלבים האמורים על חשבונו בלבד.
  • נצר השרון שומרת על זכותה לעשות כל שימוש שהוא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידע שיתקבל מהמתמודדים במסגרת המענים לקול קורא זה, לרבות תוצאות הניסוי המקדים, ללא תמורה, לצורך גיבוש ועדכון השירותים הנדרשים לה בתחום הטיפול בקרקעות מזוהמות בחנ"מ ולצורך בחינת אפשרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם מכרז ו/או הליך אחר בקשר לשירותים הנדרשים. למועמד לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות נגד נצר השרון ו/או מי מטעמה בגין זכויות יוצרים או כל זכות אחרת.
  • הגשת מענה מטעם המועמד מהווה הסכמה לאמור בתנאי "הקול הקורא" ללא הסתייגות, ופירושה כי המועמד הבין את מהות הקול הקורא ובדק את פרטיו, ואלה מקובלים עליו ומאושרים על-ידו.
  • כל ההוצאות והעלויות, מכל סוג שהוא, אשר כרוכות בהכנת המענה לקול קורא זה ובהגשתו, הן באחריותם הבלעדית של המועמדים מוסרי המידע בלבד ועל חשבונם. יודגש, כי המועמדים לא יהיו זכאים לקבל פיצוי ו/או שיפוי ו/או החזר ו/או תשלום כלשהו מנצר השרון בגין הכנה ו/או הגשה של מענה לקול קורא זה ו/או ביצוע הניסוי המקדים ו/או ביצוע הפיילוט.
  • ככל שנצר השרון תערוך בעתיד מכרז ו/או הליך אחר בקשר לנושא של קול קורא זה, נצר השרון תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או להוסיף שירותים, דרישות ותנאים על האמור בקול קורא זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי כל פרט מהפרטים המצוינים בקול קורא זה נתון לשינוי על פי שיקול דעתה הבלעדי של נצר השרון, ואין בו כדי לחייב את נצר השרון באופן כלשהו.
  • מועמד המגיש מידע במענה לקול קורא זה, מתחייב בכך שבמסגרת המידע שהגיש ו/או כל שימוש שיעשה בו כאמור לעיל, לא תיפגענה זכויות כלשהן, לרבות זכויות יוצרים או סוד מסחרי של צד שלישי, וכי אין כל מניעה, חוקית או אחרת, להגיש לנצר השרון מידע כאמור ו/או להשתמש בו במסגרת הליך זה, לרבות בהליך פיילוט. המועמד יישא לבדו באחריות המלאה לכל דרישה או תביעה שמקורה בטענה כי במסגרת שימוש במידע שהוגש במענה לקול קורא זה הופרו זכויות צד שלישי כאמור, והוא ישפה את נצר השרון מיד עם הצגת דרישה בגין כל סכום שיידרש ו/או יתבע לשלם מחמת תביעה או דרישה כאמור לעיל, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.

קול קורא לטיפול בקרקעות מזוהמות בחנמ – מענה לשאלות הבהרה 7.7.2021

בודק...